Vedtægter

Vedtægter for foreningen Vorupør Havbåde

Hent vedtægterne som PDF

Sponsorer for

Vorupør Havbåde:


• West Diesel, Esbjerg

• Landingspladsen ApS

• Vorupør Entreprenørforr.

• Profi Kommunikation, Skive

•  Bjørn Søndergaard (logo)

• Agger Værft (maling)

• Hanstholm Elektronik A/S

• J. Hundahl A/S, Thisted


I - Navn, hjemsted og formål


§1

Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.


§2

Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve, restaurere og sikre fortsat

vedligeholdelse og anvendelse af havbåde på den åbne strands landingsplads i Nr.

Vorupør for herigennem at bidrage til bevarelsen af det kulturmiljø, der udgør en

væsentlig del af kystkulturen i Thy.

2. Foreningen indsamler midler til at restaurere og vedligeholde havbåde af forskellig

alder, størrelse og art med henblik på at stille dem til rådighed for lokale bådelaug til

brug på havet med henblik på at viderebringe den kundskab og erfaring i praksis, der

er en forudsætning for kystkulturens fremtid.

3. Foreningen bidrager til at udforske, indsamle, opbevare og viderebringe den viden

og erfaringsbaggrund, der muliggør den fortsatte anvendelse af vore havbåde.

4. Vorupør Havbåde arbejder for et partnerskab med landingspladserne i Han Herred

og tilsvarende fiskersamfund i Thy og Vendsyssel. Ligeledes kan foreningen

varetage samarbejde med kystsamfund i udlandet om fælles interesser og aktiviteter

til gavn for hver egns kystbefolkning og gæster.


§3

Foreningen stiller, efter ansøgning og på nærmere fastsatte vilkår, sine både til

rådighed for lokale bådelaug, hvis medlemmer påtager sig udgifter til drift og

almindeligt vedligehold, samt tilsyn med de enkelte både.

Bådene kan ikke anvendes til kommercielle formål, herunder udlejning.


II – Foreningens drift


§4

Foreningens drift gennemføres ved indtægtsdækket virksomhed, ved

medlemsbidrag, ved bidrag eller tilskud fra fonde og puljer samt ved offentlige

tilskud. Bidrag til foreningen giver ikke ret til nogen del af den selvejende forenings

formue eller til udbytte af nogen art.

2. Bidrag og gaver til foreningen skal i overvejende grad anvendes til foreningens

almennyttige formål.


§5

Bestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for bådenes placering, istandsættelse og

benyttelse. Bestyrelsen forhandler vilkår for at benytte landingspladsens spil.


§6

Et eventuelt overskud ved foreningens drift anvendes til at tilvejebringe en kapital til

at imødegå evt. fremtidige underskud og i øvrigt til bedste for foreningen.


§7

Administrationen af foreningens midler skal ske inden for Thisted Kommune.


III – Medlemskreds og generalforsamling


§8

Enkeltpersoner samt foreninger, organisationer og virksomheder med interesse for at

værne og bevare kystkulturen kan være medlem af foreningen. Medlemmerne

indbetaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen, idet

kontingentet for foreninger, organisationer og virksomheder dog minimum skal

udgøre fem gange kontingentet for enkeltpersoner.

2. Medlemsskabet giver adgang til at deltage i foreningens årlige generalforsamling

og hermed bl.a. til valg af bestyrelse, samt i foreningens øvrige arrangementer på

nærmere fastesatte vilkår. Medlemskabet er en forudsætning for at kunne benytte

foreningens både og blive medlem af et af foreningens bådelaug.


§9

Bestyrelsens formand indkalder, senest med afholdelse inden udgangen af maj

måned hvert år til en generalforsamling, hvori alle enkeltmedlemmer samt indtil tre

personer fra hver forening, organisation og virksomhed, som er medlem af

foreningen, kan deltage. Navne på disse repræsentanter skal skriftligt meddeles

bestyrelsen hvert år inden udgangen af april måned.


§ 10

Indkaldelsen til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved annoncering

på foreningens hjemmeside og ved indkaldelse på e-mail til medlemmerne med

angivelse af en dagsorden, der som minimum skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent og stemmetællere

3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse af et revideret årsregnskab til godkendelse.

5. Fastsættelse af medlemskontingent.

6. Fremlæggelse af budget for det kommende år.

7. Behandling af Indkomne forslag, der er bestyrelsen i hænde senest 10 dage

før mødet.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt

2. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fremsættes forslag til

kandidater skriftligt. Valgene foregår også skriftligt. Der kan stemmes i henhold til

skriftlig fuldmagt, der forelægges til godkendelse af generalforsamlingens dirigent.

Dog kan intet stemmeberettiget medlem afgive stemmei henhold til mere end én

fuldmagt.


§ 11

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt et flertal af

bestyrelsen beslutter det, eller hvis revisor eller mindst 10 % af medlemmerne

skriftligt begærer det. Indkaldelse finder sted som til en ordinær generalforsamling.


IV – Foreningens ledelse


§ 12

Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 9 medlemmer, hvoraf:

• 5 medlemmer vælges blandt foreningens medlemmer

• 2 medlemmer kan udpeges af bestyrelsen for ét år ad gangen

• 1 medlem kan udpeges af bådelaugene for ét år ad gangen

• 1 medlem udpeges af Thisted Kommune, hvis kommunen ønsker sig

repræsenteret

2. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, første gang dog kun for et år for tre

medlemmers vedkommende. Derefter vælges tre medlemmer i lige år og fire

medlemmer i ulige år.

3. Suppleanter vælges for ét år ad gangen i prioriteret rækkefølge efter opnået antal

stemmer. En suppleant indtræder i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem af en

eller anden grund må udtræde i sin valgperiode.

4. Arbejdet i foreningens bestyrelsen er ulønnet, men udgifter i forbindelse med

varetagelse af opgaver for foreningen, herunder kørsel, kan refunderes.

5. Bestyrelsens medlemmer skal være myndige.


§ 13

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær for ét år ad

gangen. Valget finder sted på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.


§ 14

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og er ansvarlig for, at den

selvejende forenings økonomi og drift er i overensstemmelse med gældende regler

og bestemmelser og med foreningens vedtægter.

2. Bestyrelsen kan udbetale honorar for sagkyndig hjælp til at udføre opgaver i

overensstemmelse med foreningens formål.


§ 15

Bestyrelsen indkaldes af formanden, når denne finder det nødvendigt, eller når det

begæres af mindst fire bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens,

eller i dennes fravær, næstformandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer

er til stede, deriblandt formanden eller næstformanden.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Undtaget herfra er

dog beslutninger om vedtægtsændringer eller om foreningens ophør, jfr. §§ 22-25.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


§ 16

Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen

kan meddele prokura, enkelt eller kollektivt.


§ 17

Bestyrelsens medlemmer er ikke personligt ansvarlige for foreningens dispositioner.


V – Regnskab og revision


§ 18

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.


§ 19

For hvert år udfærdiges et regnskab, bestående af resultatopgørelse, balance og

noter, samt en årsberetning til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

2. Regnskabet skal være revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor.


§ 20

Årsberetning og revideret årsregnskab skal forelægges bestyrelsen til godkendelse

på et bestyrelsesmøde, der holdes inden 1. april. Det godkendte årsregnskab og

bestyrelsens årsberetning fremlægges herefter på generalforsamlingen.


VI – Vedtægtsændringer og foreningens ophør


§ 21

Ændringer i nærværende vedtægter eller beslutning om foreningens ophør kan efter

indstilling fra bestyrelsen foretages af en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

På foreningens hjemmeside offentliggøres sammen med dagsordenen en

præcis angivelse af de vedtægtsændringer, som bestyrelsen ønsker gennemført,

eller baggrund og vilkår for en eventuel indstilling om foreningens nedlæggelse.

2. Et forslag om vedtægtsændringer eller om foreningens nedlæggelse forudsætter,

at indstillingen er godkendt i bestyrelsen med mindst fem stemmer, og at alle

bestyrelsesmedlemmer har deltaget i mødet.


§ 22

En efterfølgende vedtagelse på en generalforsamling kræver, at mindst halvdelen af

foreningens medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages

af mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

2. Har mindre end halvdelen af foreningens medlemmer givet møde, men forslaget

er vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, indkaldes til en ny

generalforsamling på samme måde som anført i § 10, hvor forslaget kan vedtages

med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.


§ 23

Ved eventuelt ophør af foreningen skal bestyrelsen træffe beslutning om

egenkapitalens anvendelse til et alment velgørende formål i så nær

overensstemmelse med § 2 som muligt


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Vorupør 19. marts 2015


Arnold Larsen,dirrigent


Jens Utoft, referent