Generalforamling 2023

Referat fra generalforamlingen 2023

22 april 2023 hos VØ Surf & Work


Generalforsamlingen samlede 12 deltagere, herunder bestyrelsesmedlemmerne Lars Bundgaard Nielsen, Anders Chr. Thomsen, Benny Bak, Jens Utoft og Per Bundgaard Nielsen.

 

Sekretær Jens Utoft bød velkommen, idet formanden Allan Munk desværre ikke kunne deltage.

 

Generalforsamlingen blev gennemført med følgende


Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent. Foreningens første formand Erik Hove Olesen blev valgt. Han konstaterede at General forsamlingen er lovlig indkaldt. Og at vi følger den udsendte dagsorden.

 2. Bestyrelsens beretnining blev fremlagt af sekretær Jens Utoft med bl.a. følgende punkter:
 • Vi mindes foreningens første kasserer, Bent Lærke, der døde i januar 2023.
 • Vi arrangerede i januar 2022 årsmødet for Træskibssammenslutningen Kreds Vestjylland med stor tilslutning. Vi startede med kaffe og rundvisning på landingspladsen og besigtigelse af Simon. Mødet fandt sted i VØ Boldklubs lokale. Med foredrag om nationalpark Thy. Vi fik stor ros for arrangementet. Arrangementet gav et lille overskud.
 • Årets største begivenhed var modtagelse af vores nye båd T268 Viking i maj, der samlede stor tilslutning. Den omfattende restaurering er delvis finansieret af EU-midler fra LAG Thy-Mors. Båden er nu overdraget til Vorupør Bådelag, der sørger for den fremtidige drift og vedligeholdelse. Der er foreløbigt gennemført seks fisketure. Bådelaget har nu 28 medlemmer, som betaler et særskilt kontingent, men der er plads til flere medlemmer.
 • Restaureringen er foretaget af fagfolk i Slette Strand og Hanstholm med hjælp fra frivillige i foreningen. TV MidtVest har fulgt restauringen. Tak til alle frivillige og bidragsydere.
 • Samlede omkostninger overgår 650.000 kr. Opgaven er finansieret af et privat rente- og afdragsfrit lån, en kassekredit i Sparekassen Thy samt egne midler. Senere i 2023 får vi udbetalt LAG midlerne efter godkendelse af regnskabet.
 • Sidste sommer havde to medlemmer af bestyrelsen arrangeret foredrag og rundvisning på landingspladsen. Over de 5 arrangementer fik vi kr. 3.200,- i indtægter.
 • Vi mangler skippere hvis vi vil lave arrangementer med sejlads for turister. Og vi skal også have en aftale med spilmand.
 • Kalenderen går ikke så godt som tidligere og måske dropper vi kalendersalget for 2024.
 • Skal vi sælge SIMON båden? Vi har problemer med at give den sejltimer nok. Det skulle nødig gå som Ebenezer.
 • Ebenezer skal skrottes. Det vil Allan Thomsen gøre for 15.000 kr. + moms Vi kan få kredit. Dette tager vi med stor tak imod.
 • 195 medlemmer pr. dd. Nogle medlemmer mangler dog endnu at betale.
 • Afslutningsvis takkede Jens alle for hjælpen på vedligehold og drift.
 • Spørgsmål fra deltagerne:
  • Hvor meget sejler vi for at bådene vedligeholdes og ikke bliver utætte: Igen er svaret, som tidligere år, at bådene skal sejle.
  • VIKING har sejlet 8 gange. Og burde holde. Men SIMON er problemet. Vi får ikke sejlet nok med den.
  • Gæstemedlem (prøvemedlem) koster kr. 500,- + andel af udgifter til turen, hvis nogle vil prøve at sejle og fiske.

Beretningen blev godkendt.

 

 1. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse It-udfordringer har forsinket regnskabet med det er nu færdiggjort. Bådelaget har sin egen konto, Havbådene har både en konto og en kassekredit. Regnskabet blev godkendt på generalforsamlingen med forbehold for efterfølgende godkendelse af revisoren.

 2. Fastsættelse af medlemskontigent for 2024
  Det besluttes at kontigentet på kr. 200,- pr. husstand og 1.000 kr. fra foreninger og foreninger fortsætter uændret.

 3. Fremlæggelse af forslag til budget for 2024
  Har vi ikke lavet. Begrundelse er at vi næste år primært har udgifter i forhold til drift.

 4. Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsen fremlagde forslag om bemyndigelse til at sælge SIMON. Repræsentanter for Vorupør Borgerforening fremsatte ønske om en dialog at ’bidrage’ med enten økonomisk hjælp eller praktisk hjælp, evt. køb for at bevare SIMON på Landingspladsen. Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at indlede en dialog med borgerforeningen, alternativt at sælge SIMON til anden side.

 5. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. Lars Bundgaard Nielsen, Ikast, ønskede at udtræde af bestyrelsen. i hans sted valgtes Jens Peter Damsgaard, Nr. Vorupør. Der var Genvalg til Benny Bak, Vorupør og Jens Utoft, Skive.

 6. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. Der var genvalg af Svend Rønne, Vordingborg og nyvalg af Allan Thomsen, Nr. Vorupør.

 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Der var genvalg til Gert Stampe, Skjern, som revisor og til Jan Brusgaard, Nr. Vorupør som revisorsuppleant.
 8. Jens Utoft takkede for fremmødet og dirigenten for kyndig ledelse af mødet.

 

Referent                                                                                              Dirigent

 

Lars Bundgaard Nielsen