Generalforsamling 2016

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2016

Sponsorer for

Vorupør Havbåde:


• West Diesel, Esbjerg

• Landingspladsen ApS

• Vorupør Entreprenørforr.

• Profi Kommunikation, Skive

•  Bjørn Søndergaard (logo)

• Agger Værft (maling)

• Hanstholm Elektronik A/S

• J. Hundahl A/S, Thisted


Aflagt af formanden Erik Hove Olesen på generalforsamlingen i Vorupør Havbåde, fredag den 29. april på Vorupør Skole:


Da vi for et godt et år siden 19. februar stiftede foreningen Vorupør Havbåde og kort efter holdt et informationsmøde i Vorupør Kirkecenter 3. april var målet, at vi inden for det første år skulle nå op på 100 medlemmer. Det er heldigvis lykkedes, idet vi pr. 20. april havde modtaget tilmelding af 124 private medlemmer og 6 firmamedlemsskaber. Flere har valgt at betale mere end de 200 kr., der er minimum, enkelte endda 1.000 kr., som er kontingent for firmaer og foreninger. Ikke alle har endnu betalt kontingent for 2016 og desværre mangler enkelte endnu helt at betale.


Men reelt har vi tæt på 200 medlemmer, idet vi faktisk på vores stiftende generalforsamling sidste år besluttede, at kontingentet for private medlemmer gælder alle voksne i husstanden. Og det er ikke helt ligegyldigt. Dermed nærmer vi os nemlig det næste mål om mindst 300 medlemmer. Det er nemlig ifølge vores revisor Gert Stampe et minimumkrav for, at vi kan søge om at få tilbagebetalt moms på vores udgifter, selv om vi ikke har indtægter, hvor momsen kan modregnes.


Og det er faktisk ganske anseelige beløb, vi her taler om, hvis det skal lykkes at få gennemført planerne om en gennemgribende restaurering af de fire havbåde, vi meldte ud sidste forår som vores foreløbige mål. Her lyder det samlede overslag på ca. 10 mio. kr. +det løse.


Dengang lød vores 1. prioritet at få restaureret T82 Thabor, som blev bygget i Nr. Vorupør i 1947 med navnet ”Haabet” og derfor har en særlig status. Den tilhørte Vorupør/Thisted Museum, som med hjælp fra en gruppen lokale frivillige har forsøgt at holde den vedlige.


For Vorupør Havbåde har det fra starten været målet at få havbådene ud at sejle igen til fritidsformål – både for at sikre bådene for eftertiden som en del af Vorupørs kulturhistorie, og ikke mindst for at sikre et fortsat grundlag for landingspladsens ophalerspil, der er en helt afgørende del af Vorupørs DNA.


Derfor faldt det helt i tråd med vores formål at bakke op, da vi fik en henvendelse fra Han Herred Havbådes bådelag i Lild Strand om midlertidig placering af deres foreningsbåd ”Skarreklit” på Vorupør Landingsplads og mulighed for at benytte ophalerspillet. Båden ankom i juli sidste år og har efterfølgende gennemført flere ture fra Vorupør med to af vores bestyrelsesmedlemmer som skippere, ligesom flere af vore medlemmer har meldt sig ind i bådelaget og deltaget i enkelte ture. Først for nylig er Skarreklit vendt tilbage til Lild Strand efter at de har fået repareret deres ophalerspil.


Men vi skulle jo gerne have vores egne både ud at sejle igen. Derfor bad vi både vores søsterforening, Han Herred Havbådes bådbygger Peter Madsbøll og Agger Værft give tilbud på, hvad både Thabor og de øvrige både ville koste at istandsætte. For Thabors vedkommende lød beløbet på ca. 2,6 mio. kr. – plus moms.


Det var derfor dette beløb, vi i november søgte om støtte til fra A.P. Møller fondene, kort efter at vi havde fået overdraget Thabor fra Thisted Museum. Ansøgningen indeholdt en udførlig beskrivelse af Thabors historie og særlige betydning for Vorupør.


Kort forinden fik vi tilbudt kvit og frit at overtage Vorupørs gamle redningsbåd, MRB 16, som befandt sig i Fristaden Christiania, mod at vi selv sørgede for hjemtransporten. Det søgte vi så støtte til gennem Thisted Forsikrings Lokalsikringsprisen, hvor vi måtte igennem en nervepirrende internet-afstemning og efterfølgende afstemning blandt publikum til en håndboldkamp i Nykøbing. Det udløste i første omgang 15.000 kr., som så ved uddelingen i december blev forhøjet med yderligere 10.000 kr. Derfor havde vi mulighed for at slå til, da vi her i foråret fik tilbud om at overtage en tilsvarende redningsbåd, som nu befandt sig på Fanø. Den indeholdt nemlig både en motor og andre vitale reservedele, som gør det muligt at få en af dem sat i så forsvarlig stand, at den kan komme ud at sejle igen.


Derfor arbejder vi nu på at indgå en aftale med Vorupør Museum om at etablere et arbejdende værksted i museets baggård, hvor vi kan udføre restaureringsarbejdet. Som bekendt er museet jo indrettet i et tidligere bådbyggeri og har bevaret det meste af det værktøj, der har været anvendt. Samtidigt har vi truffet aftale med et af vore medlemmer, skibsbygger Per Sandal, om at være sagkyndig vejleder for frivillige, som har lyst til at hjælpe med arbejdet. Per Sandal har gennem årene udført en række opgaver på kystbådene i Vorupør.


I øvrigt har vi også indgået en samarbejdsaftale med Nationalpark Thy, der som bekendt satser på at etablere et besøgs- og formidlingscenter ved Hawblik i Vorupør. Her er det tanken at lade havbådene indgå som et led i formidling af områdets kulturhistorie.


Ligeledes har vi indgået en aftale om gensidigt medlemsskab med foreningen Noatun i Thisted, der lige som os har til formål at sikre bevarelsen   


Den 28. januar i år indgik vi aftale med fhv. fiskeskipper Børge Thomsen om at overtage T125 ”Ebenezer”, som han fik bygget til fiskeri fra Vorupør. Den blev taget ud af fiskeri i august 2004 med ophugningsstøtte, men fik lov at blive liggende på landingspladsen med nummer på, fordi den blev godkendt af Skibsbevaringsfonden som bevaringsværdig. Den status har den stadig efter overtagelsen, selv om den efterhånden er noget medtaget. Skibsbevaringsfondens konsulent var den 2. februar i Vorupør for at besigtige båden, og vi har netop modtaget et udkast til deres erklæring om, at bådens bevaringsstatus kan forventes overdraget til os som ny ejer for foreløbigt to år.


Det sidste er ganske afgørende, da det giver mulighed for at søge økonomisk støtte i form af rente- og afdragsfrie lån til større restaureringsopgaver, som helt sikkert bliver nødvendig inden længe. I første omgang har vi arbejdet på at undersøge, om vi kunne få båden tæt nok til, at den kan flyde. Som flere af jer måske har bemærket, har Benny Bak malet båden og fået fjernet overflødigt udstyr. Dynamo og startrelæ er repareret, brændstoffilter er udskiftet og der er installeret nye batterrier og ny hydraulikslange til roret. Motoren går som en drøm, og efter at Jan Møller fra Agger Værft havde sagt god for det, blev det her i formiddag besluttet at sætte den i vandet med ekstra lænsepumpe ombord for at teste, om den var tæt. Det skete i dag kl. 12 med den lille redningsbåd ved siden af, og faktisk viste det sig, at den var tæt nok til selv at kunne holde sig flydende.


Hvis det i øvrigt anses for forsvarligt efter udførelse af de mest nødvendige reparationer – er det tanken at invitere interesserede medlemmer til at etablere et bådelag, som så får den stillet til rådighed for sejlads her i sommer, når vi har fået installeret redningsflåde og andet sikkerhedsudstyr, som vi har søgt om støtte til. Så kan vi satse på at få den givet en lidt større tur i løbet af vinteren, herunder udskiftning af dækket, hvis vi kan skaffe de nødvendige midler.


Noget tilsvarende har noget længere udsigter med Thabor, som desværre har mistet sin status som bevaringsværdig og således ikke længere har mulighed for at opnå rente- og afdragsfrie lån til restaureringen. Vi havde derfor satset på støtte fra A.P.Møller-fondene, som har været generøs overfor tilsvarende projekter i Slettestrand. Men i marts modtog vi en kortfattet meddelelse om, at vores ansøgning ikke kunne imødekommes.


Det har dog på ingen måde fået os til at opgive. I stedet vil vi nu søge en række andre fonde, som hver især kan tænkes at bidrage til løsning af opgaven. Indtil da, håber vi at kunne trække på frivillige blandt medlemmer og andre interesserede til at holde båden nogenlunde vedlige med maling, så den tager sig pænt ud som et vartegn med sin nuværende placering på landingspladsen. Desværre har vi set os nødsaget til at fjerne den trappe, som gav adgang til båden, da der efterhånden er opstået huller i dækket som følge af manglende vedligeholdelse. Hvis der opstår økonomisk mulighed for det, vil vi som det første på udskiftet dækket for at undgå yderligere forfald. Bådens motor ser fortsat ud til at fungere, men bortset fra den vil det meste skulle udskiftes, hvis båden igen skal ud at sejle.


Som nogen vil vide, står den nuværende redningsbåd i Vorupør, MRB 31, foran udskiftning om et par år. Det er den eneste tilbageværende af sin slags og vi har derfor søgt Farvandsvæsenet om at overtage den. Båden er i god stand og kræver ikke en restaurering, men blot fortsat vedligeholdelse. Hvis vi får den overdraget, skal vi have lavet en aftale om at placere den et sted på landingspladsen, hvor den fortsat kan benytte ophalerspillet – og helst også et sted, hvor der kan opføres en bygning til den.


Der er således opgaver nok at tage fat på for både bestyrelse og for de medlemmer, der har lyst til at give en hånd med. Bestyrelsen vil fortsat gøre sit bedste for at holde medlemmerne orienteret gennem vores hjemmeside, på vores Facebook-side og ikke mindst med vores elektroniske nyhedsbreve, når der er nyt at fortælle. På grund af portoudgifterne vil vi helst undgå at skulle sende breve ud til medlemmerne, men da vi kunne se, at kun 2/3 havde åbne den mail, vi sendte ud med indkaldelse til generalforsamlingen, valgte vi her at gøre en undtagelse. Det vil vi nok også gøre fremover.


Til slut vil jeg gerne takke for den opbakning, vi hidtil har modtaget – både her i Vorupør men også over store dele af det øvrige land, og sågar fra udlandet, hvor nogle af Vorupørs tyske stamgæster for nylig donerede overskuddet fra en Vorupørkalender på næsten 2.000 kr. til vores forening.


Desuden har vi modtaget sponsorstøtte fra Vorupør Vognmandsforretning, Vesterhavscafeen i Vorupør, Landingspladsen ApS, Agger Værft, J. Hundahl A/S i Thisted og Profi Kommunikation i Skive, der har lavet ansøgninger, præsentationsmateriale og hjemmeside


Erik Hove Olesen
Christiane Hausberg