Beretning 2024

Bestyrelsens beretning for 2023

Aflagt af formanden Benny Bak på generalfosamlingfen 1. april 2024


Vorupør Havbåde besluttede på sidste års generalforsamling at undersøge muligheden for salg af Simon. Kort tid derefter fik vi en henvendelse fra Vorupør Borgerforening, som gerne så, at båden blev bevaret i Vorupør og derfor tilbød at overtage den for samme beløb, som entreprenør Allan Thomsen havde tilbudt at skrotte Ebenezer for, og som vi tidligere havde måttet erkende ikke er særligt bevaringsværdig, at vi aldrig får ud at sejle igen.

 

Men i bestyrelsen mente vi, at Simon burde indbringe et væsentligt større beløb og den blev derfor udbudt til salg flere steder – desværre uden resultat. Vi gav derfor i efteråret Borgerforeningen besked om, at deres tilbud var accepteret. Overdragelsen har imidlertid trukket ud, og først for nylig har vi fået bekræftet, at borgerforeningen nu er klar til at underskrive en salgsaftale. Det sker forhåbentlig i denne uge.

 

Derefter vil borgerforeningen sørge for, at Simon fremover vil få plads der, hvor vi tidligere havde Tabor stående for enden af Vesterhavsgade, og samtidigt sørge for, at den bliver vedligeholdt med maling. Den løsning er vi glade for i Vorupør Havbåde, da vi må erkende, at vores bådelag ikke har medlemmer og dermed kræfter og økonomi nok til at vedligeholde og drive begge både.

 

Vi har nemlig også fået oplyst fra Kystredningstjenesten, at vi snart vil få overdraget den tidligere kystredningsbåd MRB31, der blev taget ud af tjeneste i efteråret. Hvornår det sker, ved vi endnu ikke, men vi har fået oplyst, at der først skal fjernes noget radiokommunikationsudstyr. Men båden er velholdt og fuldt funktionsdygtig.

 

Hvad vi så skal bruge den til, er endnu uafklaret, men en mulighed kunne da være at tilbyde sejlture langs kysten til vores medlemmer og til byens mange turister, hvis vi ellers kan finde en skipper, der vil påtage sig opgaven og kan få en aftale med Vorupør-fonden og spilmanden.

 

I efteråret fik vi omsider indsendt slutrapport til LAG Thy-Mors vedrørende restaureringen af vores nye båd, T268 Viking, som vi tog i brug allerede i maj 2022. På grund af sygdom blev besigtigelsen og godkendelsen af den lokale LAG-koordinator først gennemført i december 2023, hvorefter vi hurtigt fik udbetalt 80 % af den bevilling på 282.400 kr., vi havde fået tildelt. De resterende knap 57.000 kr. kan vi først få udbetalt når et særligt EU-kontor i Landbrugsministeriet har gennemgået både rapporten og de tilhørende bilag. LAG-midlerne er nemlig finansieret som en del af EU’s landbrugsstøtte til at skabe udvikling i landdistrikterne. 

 

Bevillingen fra LAG dækker kun op til halvdelen af udgifterne i et godkendt budget. Og udgifterne viste si desværre at blive noget større end ventet. Heldigvis fik vi også støtte fra Nordea-Fonden og ikke mindst Sport Goods Fonden, der er stiftet af den første danske importør af Adidas produkter. Resten har været finansieret af lån i form af en kassekredit i Sparekassen Thy og af et privat, rentefrit lån fra et af vores medlemmer. Lånet i Sparekassen, hvor renten undervejs var steget til 6 %, er her efter nytår fuldt indfriet. For det private lån er der ikke fastsat nogen dato for indfrielsen. 

 

I 2023 har bådelavet gennemført 12 ture med båden, i de fleste tilfælde med pæne fangster. Flere ture var planlagt, men måtte aflyses på grund af vejret. Desværre var det på grund af mangel på skippere ikke muligt at gennemføre aftensejladser for vores øvrige medlemmer, ligesom der ikke har være kræfter til at gennemføre guidede ture på landingspladsen, som to af vores medlemmer i bestyrelsen har gennemført tidligere. Måske skal vi gøre forsøget igen?

 

Her i januar lykkedes det bådelavet at gennemføre en tur med ni deltagere i det smukkest tænkelige vejr, men for første gang nogensinde uden en eneste fisk med hjem.

 

Derfor besluttede bådelavet foreløbigt at indstille sejladserne og i stedet gå i gang med indretning af et lukaf under bakken i stævnen af båden. Dette arbejde er nu næsten færdigt. Stor tak til de medlemmer, der har brugt tid og kræfter og ikke mindst fingersnilde på opgaven. Alle medlemmer er velkomne ombord efter dagens generalforsamling eller på et senere tidspunkt.

Også stor tak til de øvrige medlemmer i bestyrelsen, selv om de ikke har været overbebyrdet med møder. De fleste beslutninger i årets løb er nemlig truffet via mail- korrespondance eller telefoniske aftaler. Det har fungeret fint.

 

Men en særlig tak skal lyde til de mange medlemmer, der fortsat bakker op om Vorupør Havbåde, både ved indbetaling af det årlige kontingent og ved køb af vores Vorupør-kalender, som et af vores medlemmer produceres på grundlag flotte fotos, som stilles vederlagsfrit til rådighed. Forrige år fik vi faktisk udsolgt, og satte derfor sidste år oplaget op til 1.000 stk. Det viste sig at være en del for meget, så for dette års kalender blev oplaget sat ned til 500. De er desværre endnu ikke solgt, så hvis nogen her endnu ikke har fået købt, kan de sikkert overtale vores kasserer til at sælge til en god pris.

 

Som regnskabet vil vise, er indtægten fra medlemskontingenter faldet med godt 5.000 kr. i forhold til 2022, selv om medlemstallet faktisk er steget en smule – nemlig fra 197 til 202. Heraf var 12 firmamedlemmer og 2 foreningsmedlemmer.

 

Nedgangen skyldes, at flere medlemmer ikke har reageret på hverken opkrævning eller rykkere, der i næsten alle tilfælde udsendes til de mailadresser, vi har fået oplyst. Det kan desværre ikke udelukkes, at nogle opkrævninger strander i et spamfilter og i andre tilfælde bliver opkrævningen lagt til side til næste gang, man skal i banken, men så glemmer det. Måske skal vi overveje at give mulighed for at betale kontingent via MobilePay. Det koster ganske vist et gebyr på 0,98 % af det indbetalte beløb, men hvis det kan reducere antallet af restancer, er det nok godt givet ud.

 

Der er nu 30 medlemmer i Vorupør Bådelag, hvoraf nogle dog endnu ikke har deltaget i sejladser. Men de, der har, er yderst tilfredse med en flot og velfungerende båd, selv om vi faktisk ikke blev helt færdige med restaureringen på Han Herred Havbådes Værft i SletteStrand. Der mangler fortsat udskiftning af en enkelt planke på 2-3 meter, måske lidt mere. Det kan vi så søge om støtte til, både hos LAG og måske andre fonde. Og på et tidspunkt skal vi nok også regne med at dæksplankerne skal skiftes. Men de øvrige driftsudgifter tager Bådelaget sig af. Ud over de 200 kr. i kontingent til Vorupør Havbåde betaler de hver 1.500 kr. ekstra om året i kontingent. Dertil kommer udgiften til diesel, ophalerspil og evt. is, som deltagerne deles om, når de er afsted.